• Bij deze nodigt het bestuur van de RKVV Zwaagdijk haar leden, jeugdleiders en de ouders van de jeugdleden uit, om op donderdag 10 september 2020 om 21.00 uur aanwezig te zijn op de algemene jaarvergadering in de kantine van de RKVV Zwaagdijk.


  Agenda jaarvergadering 10 september 2020

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 5 september 2019
  3. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2019/2020
  4. Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2019/2020
  5. Verslag van de kascommissie en aanstelling nieuwe kascommissie
  6. Mededelingen en binnengekomen stukken
  7. Bestuursverkiezing
   De leden kunnen tegenkandidaten voordragen mits deze voordracht is ondertekend door tenminste 3 leden en uiterlijk 5 dagen voor de vergadering is ingediend bij de secretaris.
  8. Donateurskaarten
  9. Vrijwilligers, bardiensten, schoonmaken kantine enz.
  10. Aanpassing van contributie en de tarieven van de kantine
  11. Competitie en training
  12. Hoe om te gaan met de situatie rondom corona
  13. Rondvraag
  14. Sluiting


  Het bestuur hoopt op een grote opkomst daar er door de opkomst van de leden blijk wordt gegeven dat zij ook belangstelling hebben voor hun eigen vereniging.


  Namens het bestuur,
  Cees Sierkstra voorzitter.